Τὰ μεῖον τοῦ προτεσταντισμοῦ (Γ′) – Τεμαχισμός (π.Ἀθ. Σιαμάκης)

Μαρτίνος Λούθηρος

Μαρτίνος Λούθηρος

Τὸ ὅτι οἱ προτεστάντες ὅλοι, ἀπὸ τὸ Λούθηρο μέχρι σήμερα, δὲν πίστεψαν ἀληθινά, ἀλλ᾿ ἔχουν ἕνα χριστιανικὸ ἐπίχρισμα μόνο, ἕνα χριστώνυμο, φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν ἔχουν μεταξύ τους ἑνότητα καὶ συνοχή. Ἀρκεῖ νὰ λεχθῇ ὅτι κάθε πάστωρας ἱδρύει δική του ἐκκλησία καὶ εἶναι σ᾿ αὐτὴν προϊστάμενος καὶ ἰδιοκτήτης μὲ ἐξουσία ἀπόλυτη ἐπάνω της, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ μὴν διαφέρῃ διόλου ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ πάπα Ῥώμης στὴν παπικὴ ὁμάδα του. Ὁ κάθε προϊστάμενος προτεσταντικῆς ὁμάδος εἶναι ἕνας τέλειος παπίσκος.

Ἔτσι οἱ προτεσταντικὲς ὁμάδες πολλαπλασιάζονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο καὶ κάθε ἐπὶ μέρους θραῦσμα μεταβάλλεται σὲ νέα ἐκρηκτικὴ μονάδα. Ἔχουν γίνει χίλια κομμάτια, χίλιες αἱρέσεις μὲ πολλαπλασιαστικὴ προοπτική. Καὶ ἡ κάθε νέα ὁμάδα ὅλο καὶ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ ἀλήθεια, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς μιᾶς ἐκκλησίας, ποὺ ζητεῖ ὁ Χριστός. Εἰκόνα θλιβερή.

Θὰ ἤθελα ν᾿ ἀπαριθμήσω ἐδῶ μερικὲς μόνο ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες προτεσταντικὲς παραφυάδες. Πέρα ἀπὸ τὶς τρεῖς μεγάλες μερίδες τῶν Λουθηρανῶν Καλβινιστῶν καὶ Ἀγγλικανῶν, εἶναι καὶ οἱ: Ἀτβεντισταί, Βαπτισταί, Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἐκκλησία τῶν ἀδελφῶν, Ἐλεύθερες εὐαγγελικὲς κοινότητες, Ἐλεύθερες Λουθηρανικὲς καὶ μεταρρυθμισμένες ἐκκλησίες, Ἱεραποστολικὲς ἐκκλησίες στὴν Ἰαπωνία, Ἰνδία, Καναδᾶ, Κίνα,  Ἰουδαιοχριστιανικὴ ἕνωσι, Καθολικοαποστολικὴ καὶ νεοαποστολικὴ κοινότης, Κίνησις τῶν ἀδελφῶν, Κοινότης τοῦ ἐλευθέρου Χριστιανισμοῦ, Κοινότης τῶν Χριστιανῶν, Κοινότης τοῦ ναοῦ, Κουάκεροι, Μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, Μεθοδισταί, Μεννωνῖτες, Οὐνιτάριοι, Πεντηκοστιανοί, Σβενκφελδιανοί, Στρατὸς σωτηρίας, Χριστιανικὴ ἐπιστήμη, καὶ ἄλλες πολλὲς μικρότερες προτεσταντικὲς κοινότητες καὶ αἱρέσεις καὶ σχίσματα, ἐπειδὴ ὑπάρχει στὸ ζήτημα αὐτὸ ἀνεξέλεγκτη ἐλευθερία· (Π. Μπρατσιώτης, ΘΗΕ 10,672).

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν ἀνωτέρω μερίδων, ποὺ καταρτίστηκε πρὶν ἀπὸ 50 περίπου χρόνια καὶ δὲν εἶναι ὡλοκληρωμένος, εἶναι καὶ ἄλλες πολλὲς νεώτερες, ὅπως: Α΄, Β΄, καὶ Γ΄ Ἑλληνικὴ εὐαγγελικὴ ἐκκλησία, Γουεσλεϊανὴ ἐκκλησία, ἐκκλησία τῆς Ἰερουσαλήμ (Βερολίνο),ἐκκλησία τῆς Νορβηγίας, ἐκκλησία τοῦ Ναζωραίου, ἐκκλησία Σουηδίας, ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ (Χάλστατ),ἑλληνικὴ εὐαγγελικὴ ἐκκλησία, εὐαγγελικὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, εὐαγγελικὴ ἐκκλησία στὴ Γερμανία, εὐαγγελικὴ ἐλεύθερη ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς, εὐαγγελικὴ Λουθηριανικὴ ἐκκλησία στὴν Ἀμερική, εὐαγγελικὴ λουθηριανικὴ ἐκκλησία τῆς Φιλανδίας, εὐαγγελικὴ πρεσβυτεριανὴ ἐκκλησία,Κοινωνία ἐλεύθερων εὐαγγελικῶν Ἑλλάδος, Λουθηριανικὴ ἐκκλησία-Σύνοδος τοῦ Μιζούρι, Μεταρρυθμισμένες ἐκκλησίες, Μεταρρυθμισμένες ἐκκλησίες στὴν Ἀμερική, Ἐκκλησία τοῦ Μεχάμν, Ὁμολογιακὴ ἐκκλησία, Ὀρθόδοξη πρεσβυτεριανὴ ἐκκλησία, Παγκόσμια κοινωνία ἀναμορφωμένων ἐκκλησιῶν, Πρεσβυτεριανὴ ἐκκλησία τοῦ Πακιστάν, Πρεσβυτεριανὴ ἐκκλησία Η.Π.Α., Χριστιανικὲς μεταρρυθμισμένες ἐκκλησίες  τῆς Αὐστραλίας, Χριστιανικὴ μεταρρυθμισμένη ἐκκλησία στὴν Ἀμερική, καὶ ἄλλες πολλές. Ἀρκεῖ νὰ λεχθῇ ὅτι οἱ ἐκκλησίες τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι 12 καὶ ἡ κάθε μία ἀπ᾿ αὐτὲς διαιρεῖται σὲ ἄλλες ὑπομερίδες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὑπομερίδες οἱ πεντηκοστιανοὶ συνεργάζονται καὶ μὲ ἄλλες ὁμάδες ποὺ λέγονται σύνδεσμοι.

Ἡ « Ἐλεύθερη ἀποστολικὴ ἐκκλησία τῆς πεντηκοστῆς», ποὺ εἶναι μία ἀπὸ τὶς 12 μερίδες τῶν πεντηκοστιανῶν, δραστηριοποιεῖται στὴν Ἑλλάδα ἴσως περισσότερο ἀπὸ ὅλες τὶς προτεσταντικὲς ὁμάδες. Γιὰ παραπλανητικοὺς λόγους αὐτοεμφανίζεται ὡς συγγενεύουσα μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διαθέτει ἐφημερίδα καὶ ῥαδιόφωνο μὲ ἰσχυρὴ ἐμβέλεια καὶ ἡ αἱρετικὴ φωνή της φτάνει σχεδὸν σ᾿ ὅλη τὴν Ἐπικράτεια, καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν ἀκριτικὴ Φλώρινα. Μπορεῖ ν᾿ ἀναγνωρίσῃ κανεὶς τὸ σταθμό τους κυρίως ἀπὸ τὰ τακτικὰ ξεφωνήματα, τὶς συχνὲς προσευχές, τοὺς παρατεταμένους ἀναστεναγμούς, καθὼς καὶ τὶς πολλὲς ἀναφορὲς τοῦ «ἀλλελούγια», ὅπως τὸ λένε, μὲ τὰ ὁποῖα καλύπτουν τὰ κενά τους.

Πρὸ ἐτῶν ἀνακοινώθηκε ὅτι ὁ προτεστάντης Εὐσέβιος Παπαστεφάνου ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἐπρόκειτο γιὰ λίγες μέρες νὰ μεταβῇ στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου θὰ μιλοῦσε καὶ θὰ ἔκανε καὶ 5-10 θαύματα. Ἦταν πρώην ἀρχιμανδρίτης τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας καὶ ἀργότερα στέλεχος τῆς αἱρέσεως «τῆς παγκοσμίου ἐκχύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος», μᾶλλον στέλεχος κάποιας πανθεϊστικῆς θρησκείας μὲ χριστιανικὸ ἐπίχρισμα. Κόσμος πολύς. Ἕνα ἀντρόγυνο ἔφερε τὴν κωφάλαλη 20χρονη κόρη τους νὰ τὴ θεραπεύσῃ ὁ Παπαστεφάνου. Ἡ νέα ἦταν κατὰ τὰ ἄλλα πολὺ ὡραία. Ὁ Παπαστεφάνου, ἀφοῦ ἔβαλε  τὶς παλάμες του στὸ κεφάλι, στ᾿ αὐτιὰ καὶ χάιδευε ἐπίμονα τὰ μάγουλά της, φώναζε τὸ ὄνομά της καὶ ἔφερνε τὰ χείλη του κοντὰ στὰ χείλη της. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ κοπέλλα νὰ παραμείνῃ ὅπως ἦταν κωφάλαλη.

Οἱ προτεστάντες ἔχουν τόση ἄγνοια τῆς Βίβλου καὶ τόσο πολὺ δὲν τὴν καταλαβαίνουν, ὥστε θεωροῦν «ἀναγέννησί» τους ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι ἔκοψαν τὸ ἀλκοὸλ ἢ τὰ ναρκωτικά. Τὸ Λούθηρο λ.χ. τὸν ἀναγέννησε ἕνας κεραυνὸς καταιγίδος! Τὸ πιὸ ἀστεῖο εἶναι ὅτι νομίζουν πὼς μποροῦν ν᾿ ἀναγεννῶνται πολλές φορές. Λὲς καὶ ἡ ἀναγέννησι εἶναι φόρεμα. Βγάζεις τὸ ἕνα, βάζεις τὸ ἄλλο.

Ὁ προτεστάντης ὅταν κόψῃ τὸ κάπνισμα ἢ τὸ ἀλκοὸλ ἢ τὰ ναρκωτικὰ ἢ τὴν πορνεία ἢ τὴ μοιχεία ἢ τὸν κιναιδισμό, ὡς «ἀναγεννημένος» ἢ ἀποτοξινωμένος ἢ σεξουαλικὰ παρωπλισμένος γίνεται ἐπίσκοπος, ἐπειδὴ δὲν θεωρεῖ ἀπαραίτητο ἢ ἔγκυρο αὐτὸ ποὺ ὁρίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὶς Πρὸς Τιμόθεον καὶ Τίτον Ἐπιστολές του, ὅτι ἀπὸ τὸ διάκονο μέχρι τὸν ἐπίσκοπο ὁ ἱερωμένος πρέπει νὰ εἶναι «μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ». Δὲν τοὺς συμφέρει νὰ τὸ θεωροῦν ἔγκυρο. Τὸ ἀμφισβητοῦν. Καὶ μαζὶ μ᾿ αὐτὸ ἀμφισβητοῦν καὶ ὁλόκληρες τὶς προαναφερθεῖσες Ἐπιστολές. Ὁ Λούθηρος ἀκολουθεῖ σ᾿ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ τοῦ ἠλιθίου ποὺ ἐκφράζει ἡ παροιμία· «Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι».

(ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, βλ. στὸ Δ καὶ τελευταῖο.)

Ἀθανάσιος Γ. Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *